Adó - Adótanácsadás - Adóbevallás - Könyvelő Iroda

2008: LXXXI. tv.  Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

I

Az adómegállapításra, bevallásra és megfizetésre vonatkozó szabályok:

Az adó megállapitása
11. § ( 1 ) A magánszemély adóévenként
a) adóbevallást köteles benyújtani az adóhatósághoz (önadózás), amelyben bevallja az adóévben megszerzett összes jövedelmét, megállapítja annak adóját, valamint a kífizető(k) és az általa megállapított, levont, megfizetett adó, adóelőleg beszámításával annak betizetendő vagy visszajáró különbözetét vagy
h) - az adózás rendjéről szóló törvény szerint előírt ha­táridőben tett nyilatkozattal - a 14. ~ rendelkezései szerint kéri, hogy az adóját a munkáltató állapítsa meg (munkálta­tói adómegállapítós).
(2) Az ( 1 ) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a magánszemély az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt vagy kizárólag
a) olyan bevételt szerzett, amelyet a (3) bekezdés alap­ján nem köteles bevallani;
b) adóterhet nem viselő járandóságot szerzett;
c) rnagánnyugdíjpénztári kedvezményezettként nyug­díjszolgáltatásnak nem minősülő bevételt szerzett, és a ki­fizetőnek nyilatkozott, hogy a jövedelem után e törvény rendelkezései szerint nincs adófizetési kötelezettsége; e nyilatkozatról a kifizető az adóévet követő január 3l-éig adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak.
(3) A magánszemély nem köteles bevallani:
a) azt a bevételt, amelyet a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni;
b) az ingó vagyontárgy, az ingatlan, a vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételt, ha abból jövedelem nem keletkezik;
c) az ingó vagyontárgy átruházásából származó jöve­delmet, ha az adóévben ilyen jogómen megszerzett összes jövedelem nem haladja meg a 200 ezer forintot;
d) az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmet, az osztalékból származó jövedelmet, az árfolyamnyere­ségből származó jövedelmet, a vállalkozásból kivont jöve­delmet, valamint-az osztalékra vonatkozó szabályok sze­rinti adókötelezettség esetén --- az életjáradékbál származó jövedelmet, ha az adóévben ilyen iogcím(ek)en megszer­zett összes jövedelem nem haladja meg az 100 ezer forin­tot és az adót a kifizető levonta;
e) a b)-d) pontban nem említett külön adózó jövedel­met (ide nem értve az ingatlan bérbeadásából származó jö­vedelmet), ha az adót a kifizető levonta;
f) azt a jövedelmet, amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján a Magyar Köztársaságban nem adóz­tatható (ide nem értve a nemzetközi szerződés vagy viszo­nosság alapján az adó alól a Magyar Köztársaságban men­tesített, de. az adó kiszámításánál figyelembe vehető jöve­delmet);
g) azt a jövedelmet, amelyet külön törvény rendelkezé­se szerint nem kell bevallani.
(4) A magánszemély bevallási kötelezettségének ön­adózóként
a) az állami adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített bevallás,
vagy
b) - az állami adóhatóság által meghatározott formában és módon - az adóhatóság közreműködése nélkül elkészí­tet bevallás
benyújtásával tesz eleget, ha nem adott nyilatkozatot mun­káltatói adómegállapításra vagy adójának megállapítását a munkáltatója nem vállalja.
Egyszerűsített bevallás adóitatósági közreműködéssel
l2.  Egyszerűsített bevallást - az adózás rendjéről szóló törvény szerint előírt határidőben tett nyilatkozat­tal - az a magánszemély nyújthat be, aki az adóévben
a) kizárólag olya bevallásköteles jövedelmet szerzett, amelyből kifizető (munkáltató) adót/adóelőleget vont le, és/vagy
b) ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog átruhá­zásából származó jövedelem miatt van adókötelezettsége, továbbá
c) nem volt egyéni vállalkozó, és
d) rnezőgazdasági őstermelői tevékenységéből adókö­tetes bevétele nem származott, és
e) a b) pontban említett eset kivételével, nem a 13. rendelkezései szerinti (adóhatósági közreműködés nélkü­li) bevallást köteles benyújtani
azzal, hogy nem zárja ki az egyszerűsített bevallást, ha a magánszemély adókedvezményt érvényesít, az adójáról rendelkezik, továbbá a d) pont rendelkezésétől eltérően, ha a mezőgazdasági őstermelő az e tevékenységéből szárma­zó bevételéből a jövedelmére nemleges nyilatkozatot ad vagy egyébként e bevételéből nem kell jövedelmet megál­lapítani.
Bevallás adóhatósági közreműködés nélkül
l 3. § ( 1 ) A. magánszemély az adóhatóság közreműködé­se nélkül elkészített bevallást nyújt be, ha az adóévben
a) egyéni vállalkozó volt;
b) mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott, kivéve, ha jövedelméről egyszerűsített bevallásban, munkáltatói elszámolásban nemleges nyilatkozatot adott vagy egyébként a bevételből nem kellett jövedelmet megállapítani;
ej fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalány­adózást választott:
d) a megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyi­latkozatában költség levonását kérte, ide nem értve az e törvény szerinti igazolás nélkül elszámolható költség levo­nására vonatkozó nyilatkozatot;
e) tőzsdei ügyletből, csereügyletből származó jövedel­met szerzett;
f) az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint adóelőleg-különbözet alapján meghatározott (12 százalék) adó fizetésére köteles;
g) nem kifizetőtől származó vagy egyébként olyan be­vételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó vagy az adóelőleg megállapítására maga köteles (ide nem értve az ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházá­sából származó bevételt, ha a magánszemély egyszerűsí­tett bevallásra ad nyilatkozatot);
h) a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult;
i) olyan adóköteles bevétele volt, amely alapján a jöve­delem külföldön (is) adóztatható vagy amely a jövedelem szerzés helye szerint nem belföldről származott;
j) nem belföldi illetőségű magánszemély;
k) végkielégítés megosztott része után van adókötele­zettsége;
l) a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el;                                                                                                                         
m) az a)---l) pontban nem említett esetben - figyelemmel a
I 2. §, valamint a l 4. § rendelkezéseire is -, ha nem tehet vagy nem tesz egyszerűsített bevallásra vagy munkáltatói elszá­molásra vonatkozó nyilatkozatot, vagy valamely bevételér


vonatkozóan az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás­ról szóló tömény szabályait alkalmazza.
(2) A magánszemély a külön adózó jövedelmei közül annak a jövedelemnek az adóját, amely nem kifizetőtől származik vagy egyébként, amely jövedelem adó jának megállapítására maga köteles -- ha az nem tartozik az adó­előleg megállapítására irányadó rendelkezések hatálya alá -- az adóhatóság  közreműködése nélkül elkészített be­vallásában az adófizetési kötelezettség gyakoriságának megfelelő (havi, negyedéves) bontásban, negyedéves gya­koriságú adófizetési kötelezettség esetében a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként vallja be.
Munkáltatói adómegállapítás
14. ~ ( I ) A munkáltatói adómegállapításra nyilatkozatot adó rnagánszemély adóját -- az e §-ban foglalt feltételek fennállása esetén - az adózás rendjéről szóló törvény sze­rint a munkáltató (az adó elszámolását vállaló munkáltató) állapítja meg és számolja el. E § alkalmazásában az adó el­számolását vállaló munkáltató a társas vállalkozás, a pol­gári jogi társaság is, amellyel a munkáltatói adómegállapí­tást kérő nyilatkozattétel napján a magánszemély tagi jog­viszonyban áll, feltéve, hogy e napon nem áll más kifizető­vel munkaviszonyban, és tagi jogviszonya alapján a társas vállalkotásnál, illetve a polgári jogi társaságnál díj ellené­ben személyes közreműködésre vagy mellékszolgáltatás teljesítésére köteles.
(2) Az adó elszámolását vállaló munkáltató - az adóév­ben megszerzett összes olyan bevétel figyelembevéte­lével, amelyet a magánszemély az ( 1 ) bekezdésben emlí­tett nyilatkozat hiányában köteles lenne önadózóként be­vallani -- a magánszemély jövedelmét és az azt terhelő adót megállapítja és bevallja, az adót megfizeti, túlfizetés ese­tén az adókülönbözetet a magánszemélynek visszatéríti, valamint az előzőek elszámolásáról bizonylatot állít ki a magánszemély számára.
3) A magánszemély az ( 1 ) bekezdésben említett nyilat­kozat megtételére akkor jogosult, ha az adóévben
a) kizárólag az adó elszámolását vállaló munkáltatótól szerzett olyan bevételt, amelyet a nyilatkozat hiányában önadózóként köteles lenne bevallani, ideértve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által jóváírt támogatói ado­mányt is, ha azt kizárólag a magánszemélynek az adó el­számolását vállaló munkáltatója fizette be;
b) - az a) pont rendelkezésétől eltérően - az ott említett bevételt
ba) az adóévben kizárólag egymást követően fennálló munkaviszonya alapján szerezte, feltéve, hogy a korábbi munkáltató(k) által a munkaviszony megszűnésére tekin­tettel kiadott igazolást átadja az adó elszámolását vállalti munkáltatónak;
bb) a költségvetési szervek központosított illetmény­számfejtési körébe tartozó kifizető munkavállalójaként az adóévben kizárólag ugyanazon illetményszámfejtő hely­hez tartozó kítizető(k)től szerezte;
c.) az adóévben - az a)--b) pontban említett bevételek) mellett - kizárólag adóköteles társadalombiztosítási, csa­ládtámogatási ellátás, önkéntes tartalékos katonai szolgá­latot teljesítők illetménye, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján fo­lyósított ellátás, belföldről származó nyugdíj címén szer­zett bevételt, feltéve, hogy a bevétel folyósítója az adó el­számolását vállaló munkáltató vagy a magánszemély a be­vételről kiállított igazolást az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseinek  megfelelően átadja az adó elszámolást vállaló munkáltatónak.
(4) Nem zárja ki a munkáltatói adómegállapodást, ha
a) a magánszemély adókedvezményt érvényesít, az adójáról önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban ren­delkezik, feltéve, hogy az adókedvezményre jogosító iga­zolást, valamint a rendelkező nyilatkozatát az adózás rend­jéről szóló törvényben előírt határidőig az adó elszámolá­sát vállaló munkáltatónak átadja, továbbá ha az adójáról külön törvényben előírtak szerint rendelkezik;
b) a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazda­sági őstermelő az e törvény rendelkezései szerinti nemle­ges bevallási nyilatkozatát az adó elszámolását vállaló munkáltatónak adja át.
(5) A magánszemély - az (1)~4) bekezdésben foglal­taktól függetlenül -- nem tehet munkáltatói adómegállapí­tást kérő nyilatkozatot, la
a) - a (3}-(4) bekezdés eltérő rendelkezésének hiányá­ban -- adóhatósági közreműködés nélkül kötelezett beval­lás benyújtására;
b) háztartással kapcsolatos szolgáltatások igénybevéte­le címén (is) összevont adókedvezményt érvényesít;
c) nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján adójá­nak átutalásáról rendelkezik;
d) az adóévre tartás adományozás külön kedvezményé­vel összefüggő bevallási és befizetési kőtelezettsége kelet­kezett;
e) az adóévre a biztosítások kedvezménye miatt levont adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles;
f) az adóévre az önkéntes kölcsönös egészségpénztári
egyéni számláján lekötött összeg miatt levont, kiutalt adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles;
g) nyugdíj-előtakarékossági számláról nem-nyugdíj szolgáltatásként felvett összeg miatt a kiutalt adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles.

" Kocsi "

Könyvelő és Számviteli Szolgáltató Kft.

Föoldal

Bemutatkozás

Szolgáltatások

Elérhetőség

2009 évi változások

 

 

Linkek

Angol